PCR 검사병원 – 호치민/투득/구찌/동나이/빈증/붕따우/빈호아/껀터/띠엔장

월 ~ 토 : 오전 7시 ~ 오후 8시 / 일요일은 정오까지 진료 (지점에 따라 영업 시간이 변경될 수 있음)
출장방문 PCR 검사시 1인 85만동, 2인 이상부터 60만동 적용

※ 예약이 되면 병원에서 보통 확인 전화가 옵니다.

병원명전화번호웹사이트내용
DIAG1900.1717https://www.diag.vn/chi-nhanh– PCR 검사 : 550.000동
– 신속검사 : 140.000동

DIAG 병원 각지점 】

1 – Dinh Tien Hoang

101 Dinh Tien Hoang, Da Kao W., D.1, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM-2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM-2:00PM

1 – Nguyen Du

53 Nguyen Du Str., Ben Nghe W., D.1, Ho Chi Minh City (near Tran Dai Nghia school)

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

1 – Yersin

119 Yersin Str., Pham Ngu Lao W., D.1, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

2군

158 Tran Nao Str., Binh An W., D.2, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

5

309 Tran Phu, W.8, D.5, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

6

354 Nguyen Van Luong Str., W.12, D.6, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

7

198 Nguyen Thi Thap Str., Binh Thuan W., D.7, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

8

199B Pham Hung Str., W.4, D.8, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM-2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM-2:00PM

9

75 Le Van Viet Str., Hiep Phu W., D.9, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

10

414 – 420 Cao Thắng, W.12, D.10, Ho Chi Minh City

Lab TestCorporate HealthUltrasound RT-PCR Test: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 6:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 6:00PM 

11

99 Binh Thoi Str., W.11, D.11, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM  

12 – Mega Market Hiep Phu

Mega Market Hiep Phu, W.12, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

12 – Phan Van Hon

7 ( Old No. 4/1) Phan Van Hon Str., Tan Thoi Nhat W., D.12, Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

Binh Tan District

101-103 Ten Lua Str., Binh Tri Dong B W., Binh Tan D., Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

Binh Thanh District

85 No Trang Long Str., W.11, Binh Thanh D., Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

– Quang Trung

829 Quang Trung Str., W.12, Go Vap D., Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

– Nguyen Kiem

793 Nguyen Kiem Street, Ward.5, Go Vap District., Ho Chi Minh City

Lab Tests RT-PCR Test: (Mon-Sat) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (Mon-Sat) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

District

231 Hoang Van Thu Str., W.8, Phu Nhuan D., Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 

Tân Phú District

742 Luy Ban Bich Str., Tan Thanh W., Tan Phu D., Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

투득시

275 To Ngoc Van Str, Linh Dong W., Thu Duc D., Ho Chi Minh City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM

39 Tinh Lo 8 Street, Cu Chi Town, Ho Chi Minh City

RT-PCR Test: (월요일 – 토요일) 7:00AM- 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 2:00PMLab Test

동나 – Long Thanh

137 – 139 Le Duan Str., Long Thanh Town, Dong Nai Province

Lab Test

빈호 – Dong Khoi

45 – 47 Dong Khoi Str., Tam Hoa W., Bien Hoa City, Dong Nai Province

Lab Test

빈호 – Vo Thi Sau

F240 – 241 Vo Thi Sau Str., Thong Nhat W., Bien Hoa 2 D., Dong Nai Province

Lab Test

– Di An

271 Nguyen An Ninh Str., Di An W., Di An D., Binh Duong City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM

– Thu Dau Mot

495 Cach Mang Thang 8 Str., Phu Cuong W., Thu Dau Mot D., Binh Duong City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM

바리 – CMT8

254 Cach Mang Thang Tam Str., Phuoc Hiep W., Ba Ria City, Vung Tau Province

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM

붕따우 – Le Loi


DIAG : 1900.1717
260A Le Loi Str., W.4, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM


Y Sai Gon Clinic : 02543 513 115
Số 408B Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
출장 검사: 1.160.000동 / 일반 검사: 960.000동 / 신속항원검사: 180.000동
*오전 10시전까지 PCR 검사 가능

– Ninh Kieu

44 – 46 Duong 30 Thang 4 Str., An Phu W., Ninh Kieu D., Can Tho City

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM

띠엔 – My Tho

102-104 Nam Ky Khoi Nghia Str., My Tho City, Tien Giang Province

RT-PCR 검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 6:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM 신속항원검사: (월요일 – 토요일) 7:00AM – 8:00PM; (일요일) 7:00AM – 11:00AM

02839201610