베트남 입국자에 대한 검사 폐지 제안

민간 경제 개발 연구 위원회(Board of Private Economic Development Research)는 베트남을 방문하는 외국인 관광객이 관광업 개방을 방해하기 때문에 음성 테스트를 받아야 한다는 요건을 폐지할 것을 제안했다.

행정절차개혁자문위원회 산하 민간경제발전연구위원회(Ban IV)의 제안은 5월 6일 총리에게 전달되었다. 이 위원회는 동시에 보건부가 기침, 발열 등 증상이 있는 입국자에게만 출입구에서 신속 검사를 요청할 것을 제안했다.

베트남을 방문하는 방문객은 “Covid-19 치료를 위한 콘텐츠를 보장한다”는 보험에 가입해야 한다는 규정도 삭제될 예정이다. 현재 베트남에 입국하는 관광객은 Covid-19 치료를 보장하는 건강 보험에 가입해야 하며 최소 금액은 10,000 USD이다.

위의 제안은 “상황에 발맞추지 않고, 우호적이지 않고, 명확한 방역 가치를 입증하지 못한” 외국인 방문객에 대한 보건 규정에서 나온 것이다. 예를 들어, 한 곳에서 다른 곳으로 여행하는 내국인 관광객은 건강 진단 및 신고를 받을 필요가 없었다. 따라서 변경 사항이 없으면 외국인 관광객은 베트남보다 더 유리한 규정이있는 다른 국가로 이동한다.

2022년 3월 8일 우크라이나에서 온 손님들이 노이바이 국제공항에서 입국 심사를 하고 있습니다.  사진: 장 후이
우크라이나에서 온 방문객들이 2022년 3월 8일 노이바이 국제공항에서 입국심사를 받고 있다. 사진: 장 후이

이사회 IV는 비자 정책이 Covid-19 전염병 이전처럼 운영되지 않았다고 말했다. 비자 면제에 대한 우대 정책은 “아직 전염병 후 관광 동향에 부합하지 않았으며 아직 지역의 다른 국가와 경쟁하지 않았다”. 베트남에 관광객들은 여전히 ​​많은 복잡한 절차와 서류를 해야 한다. 전자 비자(e-visa)는 웹사이트에서 자동 응답 날짜를 확인하는 메커니즘이 없다. 신청이 거절된 이유를 설명하지 않아 방문객들이 입장하기 어려웠다.

따라서 위원회 IV는 외교부와 공안부에 전자 비자 및 비자 정책의 개선 방안을 연구할 것을 제안했다. 구체적으로 베트남은 미국, 인도, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 스위스, 벨기에, 네덜란드 등 잠재 시장에 대한 비자 면제 목록을 추가로 확대하고 유럽(영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 북유럽) 등 먼 시장에 대한 비자 면제 기간을 15일에서 30일로 늘려야 한다. 베트남은 출입국 비자를 여러 번 도입해야 하며, 더 많은 날짜 면제를 받아야 한다; 여행 사업자나 방문객에게 서류와 절차를 줄이고, 간단한 전자 비자와 수출입 비자를 발급해야 한다.

Người nhập cảnh đường bộ, đường thủy, đường sắt áp dụng quy định tương tự. Trường hợp chưa có xét nghiệm thì trong 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh, từ cửa khẩu về nơi lưu trú (khách sạn, nhà riêng…) cần hạn chế dừng, tiếp xúc với người khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ có thể tự do đi lại. Trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm và đi theo bố mẹ, người thân…

Hồi đầu tháng 3/2022, Hội đồng Tư vấn Du lịch từng đề xuất Chính phủ bỏ yêu cầu xét nghiệm với du khách trước và sau khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Y tế mới bỏ quy định dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 27/4.

위워회 IV는 총리가 공공 부문, 민간 부문 대표 등 여러 구성 요소로 구성된 특별 업무 조를 설립할 것을 제안했으며, 실제 데이터에 기반한 온라인 운영은 시기적절한 결정을 위해 수시로 상황을 업데이트했다. 실무단은 문화체육관광부가 보다 원활하고 통풍이 잘 되는 국제관광 개방규제의 개선을 제안하도록 지원할 예정이다.

베트남은 3월 15일부터 국제관광에 개방되기 시작했다. 연초부터 전국에서 22,300명 이상의 국제 방문객을 맞이했습니다. 3월은 15,000명의 관광객을 맞이했다.

보건부의 규정에 따르면 항공으로 베트남에 입국자들은 72시간 이내에 PCR 검사, 24시간 이내 신속 검사 음성 결과를 받아야 한다. 

도로, 수로, 철도 입국자는 동일한 규정을 적용한다. 아직 검사가 없을 경우 입국 후 처음 24시간 동안 출입구에서 숙박업소(호텔, 자택 등)로 이동, 타인과의 접촉, 정지 제한이 필요하다. 검사 결과가 음성으로 나온 뒤 자유롭게 돌아다닐 수 있었다. 2세 미만 아동은 검사를 의무화하지 않고 부모, 친인척 등을 따른다.

2022년 3월 초, 관광 자문 위원회는 정부가 베트남에 도착하기 전후에 여행자를 테스트해야 하는 요건을 제거할 것을 제안했습니다. 그러나 보건부는 4월 27일부터 입국자에 대한 의료 신고를 금지하는 규정을 삭제했다.

Vnexpress.vn 2022.05.09

02839201610