Nguyen Phuong Hang의 기소 및 구금

바오푸옹  –  2022년 3월 24일 목요일 18:54(GMT+7)호치민시 경찰국은 민주적 자유를 남용하여 국가의 이익, 조직의 정당한 권리와 이익을 침해하는 행위로 Nguyen Phuong Hang 씨를 기소하고 피고인을 기소하고 구금했다.

Nguyen Phuong Hang의 기소 및 구금
3월 24일 오후 경찰서에서 Nguyen Phuong Hang. 사진: 씨티비

3월 24일 호치민 공안 기관은은 2015년, 2017년 추가 개정에따라 Nguyen Phuong Hang (1971년생, 3군 거주, Dai Nam 주식회시의 대표)에게 국가의 이익, 단체 및 개인의 정당한 권리와 이익을 침해하는 민주적 자유를 이용하는 행위 기소 명령을 내렸다.

호치민시 공안국은 사건 기소, 피고인 기소, Nguyen Phuong Hang 씨에 대한 구금 명령을 내렸습니다.
호치민시 공안국은 사건 기소, 피고인 기소, Nguyen Phuong Hang 씨에 대한 구금 명령을 내렸습니다.
 
 Nguyen Phuong Hang 씨의 자택에는 많은 기자들이 취재를 위해 모였습니다. 사진: 씨티비

앞서 3월 11일 수사 업무를 수행하기 위해 호치민시 수사경찰 기관은 Nguyen Phuong Hang(1971년생, 3군 거주, Dai Nam Joint Stock 대표이사)의 출국을 일시적으로 연기했다고 밝혔다.

소식통은 Nguyen Phuong Hang 씨의 출국 정지 시한은 확인 및 조사를 위해 2022년 2월 16일부터 4월 29일까지라고 말했다.

Tại buổi họp báo gần đây, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đang thụ lý xác minh điều tra xác minh đơn của 6 cá nhân đã tố giác, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

최근 기자 회견에서 Binh Duong성 경찰은 Nguyen Phuong Hang씨가 허위 보도, 비방, 타인을 모욕하고, 단체와 시민의 정당한 이익과 권리를 침해하는 민주적 자유를 남용했다고 고발하고 고발한 6명의 개인에 대한 검증 조사를 처리하고 있다고 확인했다.

반면에 Nguyen Phuong Hang씨는 지방 경찰서에 있는 많은 사람들을 비난하고 질책했다.

laodong.vn 2022.03.24

02839201610